Slide One

No saps per on començar?

Slide One
Slide One

No saps per on començar?

Slide One

Saps si tens la condició de resident o de no resident fiscal a l’Estat Espanyol?

Una persona física és resident en territori espanyol quan es doni qualsevol de les següents circumstàncies:

 • Que romangui més de 183 dies, durant l'any natural, en territori espanyol. Per determinar aquest període de permanència en territori espanyol es computaran les absències esporàdiques llevat que el contribuent acrediti la seva residència fiscal en altre país. En el supòsit de països o territoris dels qualificats de paradís fiscal, l'Administració tributària podrà exigir que es provi la permanència en el mateix durant 183 dies l'any natural.

 • Que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics de manera directa o indirecta.

 • Que resideixin habitualment a Espanya el cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat que depenguin d'aquesta persona física. Aquest tercer suposat admet prova en contrari.

No perdran la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les persones físiques de nacionalitat espanyola que acreditin la seva nova residència fiscal en un país o territori qualificat de paradís fiscal. Aquesta regla s'aplicarà en el període impositiu en què s'efectuï el canvi de residència i durant els quatre períodes impositius següents.

Al contrari, una persona física tindrà la consideració de no resident a Espanya quan no es compleixi cap dels requisits anteriors.

ELS NOSTRES SERVEIS

A Gestoria La Selva oferim una àmplia gamma de serveis professionals per no residents. Consulti’ns sense compromís i li farem un estudi per saber si estàs obligat a presentar algun tipus de declaració i d'aquesta manera donar compliment a les seves obligacions legals d'acord amb la Llei vigent.

fiscalitat internacional i declaració d'impostos

 • Assessorament sobre la normativa aplicable a la fiscalitat internacional. 
 • Impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent. El IRNR: on s'aplica? Qui està obligat a tributar?
  • Estudi si hi ha subjecció a l'impost sobre la renda de no residents (IRNR) 
  • Retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent.
  • Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents.
  • Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés).
  • Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altri.
  • Declaració Informativa de comptes de no residents sense establiment.
  • Declaració Informativa de relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.
  • Resum anual declaració Informativa de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de no residents (sense establiment permanent) .
 • Declaració Informativa sobre béns i drets situats a l'estranger.
 • Els paradisos fiscals.
 • Els convenis de doble imposició.

OBTENCIÓ NIE

 • Sol·licitud NIE per l'adquisició d'immobles.
 • Sol·licitud NIE per interessos econòmics, compravenda participacions socials, constitució de societat, inversió en accions, etc.
 • Sol·licitud NIE per interessos professionals.
 • Sol·licitud NIE per interessos socials.

Real Estate

 • Assessorament en l'adquisició d'immobles.
 • Obtenció NIE.
 • Gestió integral de la compravenda d'immobles.
 • Tramitació de certificació energètic, cèdula d'habitabilitat, etc.

assessoria la selva lloret de mar
CONTABILITAT ASSESSORIA LA SELVA 1
ASSESSORIA LA SELVA LLORET DE MAR
assessoria la selva lloret de mar

CONTACTAR