alta trabajadores; lloret de mar; blanes; baja; contrato de trabajo; prorrogo; despido de trabajadores; laboral; asesoramiento laboral; abogados laboralistas;

ASSESSORAMENT LABORAL I RRHH

Cada empresa, sense importar la seva grandària o sector, se sosté i creix gràcies al compromís i dedicació del seu equip humà. En Gestoria La Selva, reconeixem la inavaluable contribució de cada membre de l'equip i, per això, ens esforcem a proporcionar totes les eines i recursos necessaris. El nostre objectiu és clar: garantir una relació laboral excel·lent i fomentar un ambient de col·laboració, respecte i creixement mutu.
Amb Gestoria La Selva, vostè obtindrà molt més que una simple assessoria. No solament gaudirà de la tranquil·litat de saber que tots els aspectes vinculats a l'àmbit laboral són gestionats amb una eficiència inigualable, sinó que també tindrà la garantia de comptar amb informació sempre actualitzada respecte a la normativa vigent, adaptant-se així a qualsevol canvi o innovació legal. Però el nostre compromís va més enllà de la mera informació. Aportem una orientació clara i directa, identificant les àrees d'oportunitat dins de la seva empresa i delineant les estratègies més efectives. Amb nosaltres al seu costat, cada decisió que prengui estarà ben informada i alineada amb la seva visió i objectius empresarials.
alta trabajadores; lloret de mar; blanes; baja; contrato de trabajo; prorrogo; despido de trabajadores; laboral; asesoramiento laboral; abogados laboralistas;

SERVEIS LABORALS

Empresaris

ASSESSORAMENT

Assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social tant per a la creació d’una nova empresa, com per a reestructurar-la o adaptar-la a noves necessitats i/o a les exigències dels canvis normatius.

 • Assessorament per la capitalització de l’atur.
 • Assessorament en contractació laboral.
 • Assessorament en gestió laboral.
 • Assessorament per acomiadaments, reestructuracions i reorganitzacions empresarials.
 • Assessorament en conflictes laborals.

CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS i GESTIÓ DE NÒMINES

 • Confecció de contractes de treball, redacció del contingut dels contractes de treball i les pròrrogues, així com la presentació a l’oficina de treball.
 • Càlculs d'acomiadaments, suspensions de contractes i expedients de regulació d'ocupació.
 • Elaboració de nòmines i liquidacions mensuals (TC-1 i TC-2).
 • Relacions Laborals d'Alta Direcció.
 • Planificació i prevenció de riscos laborals.
 • Règims especials: Autònoms, treballadors de la llar, del sector agrari, artistes, etc.
 • Inscripció a la Seguretat Social d'empreses.
 • Elaboració i Presentació d'Impostos (IRPF).
 • Afiliació: altes i baixes.
 • Nòmina d'administrador social.
 • Contingències i situacions protegides.
 • Acomiadaments.
 • Tramitació d'incapacitats.
 • Reducció de jornada.
 • Afiliació dels treballadors a la Seguretat Social.
 • Control dels venciments dels contractes de treball i els de les pròrrogues.
 • Treballadors desplaçats. Sol·licitud d’informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable, entre d’altres.

AFILIACIÓ I INSCRIPCIO (AUTÒNOMS i EMPRESARIS)
 • Alta/baixa/modificació en RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 • Alta/baixa/modificació en empresari.
 • Alta/baixa/modificació en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.
 • Alta/baixa/modificació en un convenis especials. 
 • Canvi de base de cotització - autònoms.
 • Comunicació del telèfon i l'adreça electrònica de l'empresari.
 • Estadístiques d'Afiliació.
 • Informe negatiu d'inscripció d'empresari.
 • Inscripció i assignació de CCC per a empresari col·lectiu/individual.
 • Reinici/modificació de l'activitat empresarial.
 • Variació de dades del Codi de Compte de Cotització. 
   
INFORMES I CERTIFICATS

 • Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.
 • Duplicació de documents d'Inscripció i d'Assignació de CCC per a empresari.
 • Duplicat de resolució alta/baixa en Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.
 • Informe d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.
 • Informe de situació d'empresari individual
 • Informe negatiu d'inscripció d'empresari

COMUNICACIÓ I VARIACIÓ DE DADES CONCURSARS

 • Comunicació de declaració de concurs a la TGSS. 
 • Comunicació de nomenament de mediador concursal i acceptació del càrrec. 

PENSIONS I PRESTACIONS

 • Assistència sanitària. Sol•licitud de reconeixement del dret.
 • Autocàlcul de la pensió de jubilació.
 • Comunicació de defunció de perceptor de prestació.
 • Jubilació nacional: sol•licitud electrònica de jubilació nacional.
 • Maternitat i paternitat.
 • Mort i supervivència nacional: Sol•licitud electrònica de viduïtat, orfandat i auxili per defunció nacionals.
 • Sol•licitud del certificat de prestacions.
 • Sol·licitud del Certificat Provisional Substitutori (CPS).
 • Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions.

EMPLEATS DE LA LLAR

 • Sol·licituds d’alta, baixa i variació en el sistema especial de treballadors de la llar.

ALTRES SERVEIS

 • ...

ciutadans

Informes i Certificats

 • Assistència sanitària: Consulta del dret i emissió del document acreditatiu del dret.
 • Certificat Provisional Substitutori (CPS).
 • Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.
 • Certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF.
 • Certificat de revaloració de pensions.
 • Comunicació de Vida Laboral i Bases de Cotització als treballadors.
 • Informe de vida laboral.
 • Informe negatiu d'afiliació.

Pensions

 • Càlcul i simulació de la jubilació.
 • Tramitació de jubilacions i prestacions.
 • Comunicació de dades del cònjuge de pensionistes.
 • Comunicació de defunció de perceptor de prestació.
 • Comunicació inici/fi de l'activitat laboral de pensionistes.
 • Declaració d'ingressos a l'efecte del complement per mínims.
 • Informe d’imports resum de les prestacions rebudes.
 • Jubilació nacional: sol•licitud electrònica de jubilació nacional.
 • Mort i supervivència nacional: Sol•licitud electrònica de viduïtat, orfandat i auxili per defunció nacionals.
 • Pensió d'orfandat. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals.
 • Pensió de viduïtat. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals.
 • Prestació a favor de familiars.
 • Prestació d'incapacitat permanent.
 • Sol·licitud d'assignació de coeficients reductors.
 • Sol·licitud de mínims per càrregues familiars i declaració d'ingressos.

Família i assistència Sanitària

 • Declaració d'ingressos de pensionistes d'orfandat i a favor de familiars.
 • Declaració personal de fills a càrrec del sol·licitant de la prestació d'incapacitat temporal.
 • Maternitat i paternitat.
 • Sol·licitud de mínims per càrregues familiars i declaració d'ingressos.
 • Assistència sanitària. Sol•licitud de reconeixement del dret.
 • Certificat Provisional Substitutori (CPS).
 • Targeta Sanitària Europea (TSE).

altres procediments

 • Declaració personal de fills a càrrec del sol·licitant de la prestació d'incapacitat temporal.
 • Prestació d'incapacitat permanent / temporal.
 • Sol·licitud d'alta de creditor del sistema de Seguretat Social.

TENS CAP DUBTE? CONTACTAN'S